Perioada de depunere a dosarelor sociale

Dosarele sociale se depun, la secretariatele facultatilor, in perioada 10-20 septembrie 2018.

Dosarul trebuie sa contina:

a. cerere tip;

b. documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile potentialilor beneficiari ai bursei sociale:

b.1. înscrisuri care sa demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre parin?i nu ob?ine venituri, ace?tia depun o declara?ie pe proprie raspundere în acest sens, înso?ita de documentele care atesta acest lucru.

b.2. pentru situa?iile în care exista suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului sa prezinte raportul de ancheta sociala, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sa reiasa situa?ia exacta a familiei acestuia. Studentul are obligatia sa realizeze toate diligen?ele pentru aducerea documentului. În caz contrar, studentul pierde dreptul la bursa si va trebui sa restituie sumele încasate. Ancheta sociala este obligatorie în cazul în care parin?ii studentului lucreaza sau domiciliaza în strainatate.

b.3. copii de pe certificatul/certificatele de deces ale parintelui/parin?ilor, hotarârea privind darea în plasament, daca este cazul. 

b.4. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care sa se prezinte evolu?ia ?i tabloul clinic al problemei medicale de care sufera studentul ?i care se regase?te în lista de la art. 2, alin. (2), lit. b).

c. copii ale actelor de identitate pentru toti membrii familiei.

 În vederea dovedirii veniturilor obtinute se vor depune, dupa caz, fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmatoarele documente:

a. adeverinta de salariat pe care sa fie specificat salariul net pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar, în cazul veniturilor ob?inute din salarii sau asimilate salariilor;

b. cupon de pensie pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmas, invaliditate etc.);

c. cupon de somaj, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar, în cazul veniturilor din alocatia de somaj;

d. hotarâre judecatoreasca de divort în cazul veniturilor din pensii alimentare;

e. adeverinta de la primarie, în cazul veniturilor agricole;

f. adeverinta de la circa financiara în cazul veniturilor rezultate din activitati independente si a cedarii folosintei bunurilor;

g. adeverinta eliberata de scoala/liceu/universitate care sa ateste calitatea de elev/student a fratilor solicitantului, daca este cazul;

h. extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetatenie româna, nu domiciliaza în România si/sau nu realizeaza venituri în România, se vor prezenta documente echivalente si/sau declaratie pe proprie raspundere.”

Foarte important!!!!

Lunile care se iau in calcul la determinarea venitului pt obtinerea bursei sociale in semestrul I 2018/2019 sunt iunie, iulie si august 2018.

Pe adeverintele de venit trebuie mentionat venitul net obtinut.