Anunt licitatie cu strigare pt vinderea deseurilor rezultate din demolarea caminelor Moxa ABC

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Pia?a Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti

  

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE PENTRU VINDEREA DESEURILOR DIN LEMN, FIER, FONTA, TABLA

 rezultate din demolarea caminelor Moxa ABC

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti cu sediul în Piata Romana nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00, intentioneaza sa tina o licitatie cu strigare pentru vânzarea deseurilor din lemn, fier, fonta, tabla rezultate din demolarea caminelor Moxa ABC, în data de 25.09.2019, la ora 9, sala 5104 BIS, din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti. Deseurile pot fi vizionate la Complexul Moxa din str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, Bucuresti. Persoana de contact: Andrei Lenu?a – tel. 0728.881.172

De?eurile vor fi licitate ca un tot, astfel încât la finalul licita?iei va exista un singur câstigator cu care Academie de Studii Economice din Bucuresti va încheia contract.

Pre?ul de pornire, cu TVA:

-          fier – 0,40 lei

-          lemn – 0,20 lei

-          fonta – 4,00 lei

-          tabla – 0,40 lei

Preturile licitate câstigatoare se vor calcula la valoarea totala obtinuta la vânzarea deseurilor. Ex. cant. fier x prett de pornire fier + cant. lemn x pret de pornire lemn + cant. fonta x pret de pornire fonta + cant. tabla x pret de pornire tabla = valoare totala, astfel încât rezulta un pret mediu/deseu de 1,05 lei.

Documente de participare:

  1. certificat constatator emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comertului;  
  2. certificat de înmatriculare, cod fiscal, pentru persoanele juridice române, copie certificata conform cu originalul, sau actul de identitate pentru persoanele fizice;
  3. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale, valabile la momentul prezentarii;
  4. cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
  5. dovada ca este firma abilitata si agreata de Ministerul Mediului;
  6. dovada ca dispune de mijloc de transport si personal în vederea ridicarii de?eurilor din loca?iile vânzatorului; dezmembrarea/debitarea, încarcarea, masurarea, cântarirea, transportul sunt în sarcina si responsabilitatea exclusiva a cumparatorului;
  7. împuternicire pentru persoana care va participa la licita?ie în numele firmei, înso?ita de copia dupa cartea de identitate, daca este cazul.

 Persoanele interesate vor depune documentele de participare la camera 5109, etaj 1, în imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti, în perioada 18.09.2019 – 24.09.2019, între orele 900 - 1300, în plic sigilat, cu mentiunea pe plic „a nu se deschide pâna pe data 24.09.2019 ora 13”. Academia de Studii Economice din Bucuresti va analiza documentele depuse si va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/anunturi si la camera 5109, în data de 24.09.2019, ora 1530, lista cu ofertantii acceptati, excluzându-se de la participare cei care nu au prezentat în totalitate, pâna la începerea licitatiei, documentele de participare.

În caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 7.10.2019, respectiv 15.10.2019, la ora 9, sala 5104 BIS, din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti.

Câstigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vânzare – cumparare si sa achite integral pretul adjudecat în termen de 30 zile calendaristice de la data licitatiei. Ridicarea deseurilor se va face în maxim 30 zile calendaristice.

 Relatii suplimentare despre de?eurile scoase la vânzare se pot obtine la telefon 0728.881.142, Stancescu Mariana

 

Comisia de licitatie

Ec. Mariana Vasilica Stancescu – presedinte

Ec. Aurelia Teodora Calagiu – membru

Ec. Gheorghe Nistor – secretar

Anexa 1

 

LOCA?IILE PENTRU VIZIONAREA DE?EURILOR REZULTATE DIN DEMOLARE

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire camin

Adresa

Persoana de contact

Telefon

Cantitate deseu (kg)

fier

fonta

lemn

tabla

Moxa A

str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, Bucuresti

Andrei Lenu?a

728.881.172

1.940,00

3.778,00

6.727,00

1.379,00

Moxa B

1.864,00

 

6.349,00

1.423,00

Moxa C

2.062,00

3.932,00

6.166,00

1.427,00

Total

5.866,00

7.710,00

19.242,00

4.229,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de licita?ie

 

 

 

 

 

 

Ec. Mariana Vasilica Stancescu

 - presedinte

 

 

 

 

 

Ec. Aurelia Teodora Calagiu

 - membru

 

 

 

 

 

Ec. Gheorghe Nistor

 - secretar